© wijkplatformburgwal

OPENBARE LAADPALEN

Beste wijkraadsleden en leden van andere belangenorganisaties,

De gemeente Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale en duurzame stad zijn en daar past elektrisch rijden bij. Door de realisatie van voldoende openbare laadpalen in een dekkend netwerk faciliteert de gemeente dit. Momenteel staan er 84 openbare laadpalen in de stad, de meeste met twee aansluitingen. Uit onderzoek is gebleken dat het op basis van landelijke trends nodig is om op korte termijn 350 tot 400 laadpalen in Haarlem te hebben. Op de kaart via deze link (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/17-januari/17:00/17-45-uur-Beleidsregel-plaatsen-van-EV-laadpalen-Haarlem-MTM/2018492923-3-Beleidsvisie-kaart-2.pdf) krijgt u een indruk om hoeveel locatie het in uw wijk zal gaan. Er bestaat momenteel dus een forse achterstand. In de toekomst zal de benodigde hoeveelheid verder toenemen.

De gemeente realiseert nieuwe openbare laadpalen door aansluiting te hebben bij het initiatief van de regionale organisatie MRA-e, zoals vele andere gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. MRA-e heeft een concessie aanbesteed voor de realisatie en exploitatie van laadpalen. De gemeente is hierbij aangesloten. Via de portal van MRA-e kunnen Haarlemmers een openbare laadpaal aanvragen. Als de aanvraag aan de eisen voldoet zal de gemeente op zoek gaan naar een locatie. De eisen en de procedure waarmee dit de komende tijd zal gaan gebeuren, vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-243497.html. Twee parkeerplekken bij de laadpaal zullen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze plekken zijn niet bedoeld als parkeerplaats voor elektrische auto’s: als ze zijn opgeladen moeten ze plaats maken voor andere voertuigen die willen opladen.

Dit betekent dat er ook in uw buurt de komende tijd openbare laadplekken zullen worden toegevoegd. Ongetwijfeld zijn er ook in uw buurt bewoners met een elektrische auto. Als deze bewoners ervaren dat de bestaande laadplekken te ver weg zijn gelegen of te druk zijn, kunnen ze een nieuwe publieke laadpaal aanvragen via de site. We stellen het op prijs wanneer u elektrische rijders in uw buurt hierop wil wijzen.

Aangezien de uitrol zal verlopen op basis van aanvragen, kan de daadwerkelijke verdeling verschillen ten opzichte van de vastgestelde kaart. De exacte locaties van nieuwe laadpalen liggen momenteel nog niet vast. In het collegebesluit (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018492923-1-Beleidsregel-plaatsen-van-laadpalen-Haarlem-Collegebesluit-2.pdf) bij de beleidsregel heeft het college van B&W ook aangegeven welke relatie bestaat met de parkeerdruk en hoe de informatieverstrekking aan de omgeving op hoofdlijn vorm krijgt.

Parkeerdruk
In principe verhoogt de plaatsing van een laadpaal de parkeerdruk niet. De ervaring leert dat vrijwel alle auto’s ook in dezelfde buurt geparkeerd zouden worden als er geen laadpaal zou zijn. Laadpalen worden alleen geplaatst op aanvraag en op basis van een beperkte beschikbaarheid van laadpalen in de directe omgeving. In principe zouden alle laadpalen dus voldoende moeten worden gebruikt.

Hoe wordt de locatie bepaald en hoe hebben omwonenden er invloed op?
De gemeente bepaalt zorgvuldig de beste locatie. Daarbij zal er zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden dat een goede locatie zich bijvoorbeeld bevindt op een plek waar geen woningen direct aan grenzen of waar een blinde (zij)gevel aanwezig is. De mogelijkheid bestaat echter dat zo’n locatie niet voor handen of niet geschikt is, bijvoorbeeld omdat er geen voedingskabel is of omdat een laadpaal niet onder de kroon van een boom kan worden geplaatst, en de gemeente genoodzaakt is om een locatie te kiezen ter plaatse van een voorgevel. De gemeente zal altijd zo zorgvuldig mogelijk de locatie kiezen.
Om de bijbehorende parkeerplekken te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen is een verkeersbesluit nodig. Een verkeersbesluit staat open voor bezwaar. De gemeente zal dit besluit nemen en publiceren in de Staatscourant. Het besluit is dan ook te vinden op https://www.haarlem.nl/bekendmakingen/. Aanvullend daarop zal de gemeente zo snel mogelijk na publicatie van het verkeersbesluit de bewoners van de panden in een straal van 50m rondom de locatie actief informeren.

Rol van de wijkraad
Enige tijd geleden bent u ook al benaderd met een verzoek mee te denken over de locatie van laadpalen in uw buurt. De reacties op die verzoeken wisselden sterk. Enkele wijkraden deden actief suggesties voor locaties, anderen wachten de voorstellen van de gemeente af. Helder is dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt om de juiste plekken aan te wijzen. Gezien de recente besluitvorming en de versnelling die we vanuit de gemeente willen bereiken, hebben we besloten om geen brede door de gemeente georganiseerde participatie toe te passen. Wel zullen we altijd de betreffende wijkraad actief betrekken door gepubliceerde verkeersbesluiten toe te sturen, gelijktijdig met de informatie die we daarover versturen aan de omwonenden.

Wanneer u als wijkraad zelf suggesties wil doen voor plekken die in uw ogen tegemoet komen aan de wensen in uw buurt, staan wij daar vanzelfsprekend voor open. U kunt die locaties, bij voorkeur voorzien van foto’s en plattegronden, met mij delen via een e-mailbericht. Wij zullen bij de zoektocht naar locaties goed rekening houden met uw suggesties. Daarnaast hebben we echter ook te maken met technische eisen waaraan de locatie moet voldoen. Zo mag de laadpaal niet in de kroonprojectie van een boom staan, moet er een voedingskabel in de nabijheid zijn en moet er voldoende ruimte op het trottoir overblijven voor zowel een onbelemmerde doorgang als de mogelijkheid om veilig onderhoud uit te voeren aan de laadpaal. Ik begrijp dat enkelen van u in het verleden ook al suggesties voor locaties met de gemeente hebben gedeeld. Ik wil u vragen om deze suggesties nogmaals aan ons toe te sturen als ze nog steeds van kracht zijn. U kunt dat doen door een reactie op dit bericht.

Ik hoop dat ik u op deze manier voldoende heb geïnformeerd over het proces.

Vriendelijke groeten,
Walter Vroom

Procesmanager | Project- en Contractmanagement | Gemeente Haarlem
Postbus 511 | 2003 PB Haarlem | 023 511 38 32 | 06 430 499 24 | wvroom@haarlem.nl